Algemene voorwaarden HEGO

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad, alsmede bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen door Hego Walserijprodukten B.V., mede handelend onder de naam Hego Steel Trading – hierna genoemd: HEGO – gesloten of aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst; Offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging zijdens HEGO, welke bevestiging tevens de omvang en uitvoering van de bestelling of opdracht bindend vastlegt. Inkoopvoorwaarden zijdens de opdrachtgever van Hego zijn niet bindend. Bestellingen en verstrekte opdrachten zijn onherroepelijk, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Gewicht en hoeveelheid

De metingen en wegingen zoals die op de door HEGO overgelegde meet- of weegbrief zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. Indien opdrachtgever een afwijking van meer dan 10 procent aannemelijk maakt, zal de betreffende factuur respectievelijk betaling in gemeenschappelijk overleg worden aangepast. Opdrachtgever heeft steeds het recht bij de meting of weging tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn teneinde de controle daarop uit te oefenen. In geval HEGO het verkochte speciaal voor opdrachtgever heeft moeten (laten) vervaardigen, is opdrachtgever verplicht 20 procent overmaat te aanvaarden.

4. Levering

Levering geschiedt ter keuze van HEGO af fabriek of af een van de magazijnen binnen Nederland. HEGO behoudt zich de keuze van het vervoermiddel voor, tenzij de opdrachtgever tenminste twee weken vóór de verzending schriftelijk instructies betreffende de wijze van verzending aan HEGO heeft doen toekomen. HEGO is bevoegd de zaken in gedeelten te leveren en de opdrachtgever is verplicht gedeeltelijke leveranties te accepteren. De overeengekomen levertijd is slechts een benadering, zodat deze niet geldt als uiterste termijn en HEGO gerechtigd is omstreeks de overeengekomen tijd te leveren.

5. Eigendomsvoorbehoud

HEGO behoudt zich de eigendom van het verkochte voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, ook in die gevallen waar levering in gedeelten geschiedt. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zal HEGO het recht hebben het verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd HEGO’s overige rechten in verband met niet tijdige betaling. Zolang HEGO zich eigendom van het verkochte heeft voorbehouden, kan opdrachtgever over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is verplicht HEGO onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op of andere aanspraken van derden met betrekking tot zaken, die nog eigendom van HEGO zijn. De opdrachtgever is voorts verplicht de beslaglegger of andere derden er van in kennis te stellen dat de betreffende zaken eigendom zijn van HEGO.

6. Prijzen

Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen af fabriek, dan wel af het eventueel opgegeven magazijn, exclusief emballage. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnenlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, die de kostprijs beïnvloeden. In geval van wijziging in één of meer dezer factoren voordat de levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden, wordt de prijs zodanig aangepast dat daarin de ingetreden wijziging op billijke wijze is verdisconteerd.

7. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, te zijn bijgeschreven op rekening van HEGO. HEGO heeft echter te allen tijde het recht voor iedere levering of deellevering van het bepaalde in de vorige zin af te wijken, door contante betaling (waaronder ook kan worden verstaan betaling tegen rembours) te eisen. Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan HEGO toekomend recht – ten gevolge dat: a. alle overige ten name van opdrachtgever bij HEGO openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden; b. HEGO het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum verzuimrente te berekenen van 5% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente per jaar; c. HEGO het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst – en eventuele andere overeenkomsten met de opdrachtgever – geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn; d. alle kosten van HEGO, waaronder begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op opdrachtgever te geraken ten laste van opdrachtgever komen.

8. Risico

De zaken zijn voor risico van de opdrachtgever zodra zij door HEGO zijn verzonden. Tenzij de opdrachtgever zelf een transportverzekering heeft afgesloten en zulks tijdig schriftelijk aan HEGO heeft medegedeeld, wordt het vervoer van de zaken naar het afleveringsadres door HEGO verzekerd, de kosten daarvan zijn in de prijs begrepen. Opslagverzekeringen worden alleen door HEGO afgesloten indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval alle kosten terzake van zodanige verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

9. Niet-nakoming

Indien één der partijen enige verplichting (wat opdrachtgever betreft enige andere verplichting dan die tot betaling) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten. In geval een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij opdrachtgever voordoet, zullen alle vorderingen van HEGO op opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn. HEGO heeft in genoemde omstandigheden van opdrachtgever ook het recht vooruitbetaling dan wel zekerheidsstelling te verlangen.

10. Overmacht

Indien nakoming door HEGO van één of meer van zijn verplichtingen in verband met één of meer der hieronder opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft hij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der produktie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die HEGO redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. Nakoming in één of meer gevallen tijdens omstandigheden als in de tweede alinea bedoeld, tast niet het recht aan, in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.

11. Aansprakelijkheid

HEGO is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever in verband met overschrijding van de levertermijn geleden schade. HEGO is niet aansprakelijk voor kosten of schaden, die voor de opdrachtgever of derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van handelingen of nalatigheid van personen in dienst of onder toezicht van HEGO, dan wel veroorzaakt door zaken, al dan niet onder opzicht van HEGO, tenzij die kosten of schaden zijn te wijten aan grove schuld van HEGO zelf. Voor schade die is te beschouwen als vervolgschade (bijv. stillegging van het bedrijf) is HEGO nimmer aansprakelijk.

12. Reclame

De opdrachtgever is verplicht de hem door HEGO geleverde zaken terstond bij ontvangst te controleren alvorens tot opslag of verbruik over te gaan. Reclames moeten schriftelijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de zaken bij HEGO worden ingediend. Indien na verloop van deze termijn niet is gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien een reclame door HEGO gegrond wordt geacht, is zij gehouden – behoudens overmacht – de betreffende zaken terug te nemen en te vervangen c.q. een eventueel tekort aan te vullen, doch HEGO is niet tot enige schadevergoeding verplicht.

13. Garantie

HEGO garandeert de kwaliteit van de zaken slechts indien en voorzover een dergelijke garantie door de leveranciers van HEGO aan haar zelf is verleend. De opdrachtgever draagt alle risico en aansprakelijkheid voor de resultaten verkregen bij het gebruik van de zaken, ongeacht of deze afzonderlijk of in combinatie met andere materialen zijn be- of verwerkt. HEGO garandeert niet dat de gekochte zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever de zaken wenst te gebruiken.

14. Zekerheidsstelling

HEGO heeft het recht, wanneer de financiële positie van de opdrachtgever daartoe naar haar mening aanleiding geeft, te harer keuze slechts tegen gelijktijdige contante betaling te leveren c.q. de levering voort te zetten, dan wel de levering op te schorten totdat te harer genoegen voldoende zekerheid is verschaft voor de stipte betaling van al hetgeen HEGO van de opdrachtgever op grond van de koopovereenkomst of rechtsverhouding te vorderen heeft of zal hebben.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap

Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van HEGO zijn vordering op opdrachtgever ter incasso over te dragen. Indien na de totstandkoming der overeenkomst de zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft HEGO het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 90 dagen eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien HEGO het niet heeft uitgeoefend binnen 30 dagen nadat de bedoelde overgang te zijner kennis is gekomen.

16. Hardheidsclausule

Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij ondertekening van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de duur van de overeenkomst zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor naleving van één of meer der bepalingen daarvan in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.
Bij gebrek aan overeenstemming heeft elk der partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende deze opzegtermijn zullen de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

17. Toepasselijk recht en domicilie

Alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden geregeerd door Nederlands recht. De opdrachtgever kiest onveranderlijk domicilie ten kantore van HEGO.